16.06.2023: Prěni zaryw za rozšěrjenski twar TDDK

Na dźensnišim pjatku, 16. junija 2023, wotměwaše so pola zhotowjerja klimowych kompresorow za wosobowe awta TD Deutsche Klimakompressor GmbH we Łužicy symboliski prěni zaryw za mjeztym hižo šesty twarski wotrězk (BA 6).

Wot lěta 2000 produkuje dźowka japaniskeju dodawarjow awtomobilnych dźělow Toyota Industries Corporation (TICO) a Denso na industrijnišću Nadrózneje Hrabowki, wot 2007 wjesny dźěl susodneho města Njedźichowa, z 950 přistajenymi kompresory za klimowe připrawy wosobowych awtow němskich a europskich awtowych twornjow. W septembrje 2022 bu dołhodobny přestup mechaniskich, přez rjemje spalenskeho motora ćěrjenych kompresorow na elektriske, z bateriju ćěrjene elektrokompresory připowědźeny. Při tym ma so lětna rozsyłanska kapacita wot šěsć na wosom milionow kompresorow zwyšić. Za to je trěbne rozšěrjenje 73.000 kwadratnych metrow wulkeje dźěłoweje přestrjenje.

Na zakładnej płoninje 108 metrow šěrokosće a 158 metrow dołhosće přidruža so w tutym šestym twarskim wotrězku nimale 20.000 kwadratnych metrow přestrjenje twarjenja. Japanska twarska firma Takenaka, kotraž bě pola TDDK hižo twarskej wotrězkaj 1do 2 a 4 do 5 natwariła, je dotwar noweje płoniny za kónc 2024 planowała. Po połlětnym planowanju twara bu w měrcu na krajnym zarjadnistwje w Budyšinje twarska próstwa zapodata. Jenož nimale wosom tydźenjow pozdźišo přepoda Budyska wicekrajna radźićelka dr. Romy Reinisch dnja 12. meje wosobinsce twarsku dowolnosć. Znowa měsac pozdźišo dźensa nětko oficijelny start twara. Přitomni su

  • Thomas Schmidt, sakski statny minister za regionalne wuwiće a z tym tež zamołwity za strukturnu změnu łužiskeje wuhloweje kónčiny,
  • Udo Witschas, krajny rada wokrjesa Budyšina,
  • Harry Habel, měsćanosta Njedźichowa,
  • Yoshihiro Matsushita, němski nawoda wukonjaceho twarskeho předewzaća Takenaka
  • a wězo hosćićel Yoichi Terao, president und jednaćel TDDK.

Dźěl rozšěrjenskeho twara je 74 metrow króć 40 metrow wulki wysokopolcowy skład. Po wšěch třoch etažach twarjenja ma so 17 metrow wysoki regalowy twar wupřestrěwać a spočatnje 13.000 paletowych stajenišćow wopřijeć. Dla wohnjoškita je sprinkerowa připrawa trěbna, za kotruž ma so wulki tank wody na zapadnej stronje zawodneho twarjenja připrawić.

Paralnje k twarskim rozšěrjenjam běža w hižo wobstejacym dźělu zawoda přihoty na zhotowjenje elektrokompresow. Za prěnju montažowu liniju steji 78 metrow króć 18 metrow wulki wobtwar krótko před dotwarom. Kónc oktobra ma so montažowa linija z Japanskeje přiwjezć. W juniju započachu tam za to wotebranja mašinow. Za wotpowědne kubłanja a pruwowanja mašinow su wot aprila wjacore skupiny sobudźěłaćerjow TDDK w Japanskej. Wot julija wočakuja prěnje produkciske mašiny za zhotowjenje wobtwarkowych dźělow z aluminijuma a formy za čisćo-lijerske mašiny z łódźnym kontejnerom z Japanskeje.

Za spočatk 2024 steji předserijowa produkcija prěnich elektriskich mustrowych kompresorow pola TDDK na časowym planje. Po zwučenych prawidłach zhotowjerjow awtow dyrbja tute potom lěto pola kupca na probu běžeć a so přepruwować, prjedy hač móže so 2025 z planowej serijowej produkciju započinać.

Za rozšěrjenski twar a mašiny a připrawy hromadźe z wysokopolcowym składom budźe TDDK 2023 und 2024 někak 90 milijonow euro inwestować.

Na kóncu pandemije a njewěstosćach zastaranja z płunom su zhotowjerjo awtow wot spočatka lěta swoje twornje na połnu kapacitu zwyšili. Tohodla běži wot januara sem tež pola TDDK produkcija zaso z połnej paru. W zašłym lěće wopusćichu TDDK šěsć milionow kompresorow. Lětsa liča z tym, prěni raz hranicu sydom milionow přeprěčić. Něhdźe 800.000 wot tutych maja hižo E-kompresory być, kotrež so tučasnje hišće w maćernej tworni TICO w Japanskej produkuja. 2021 započinaše TDDK z rozesłanjom 200.000 E-kompresorow a přeprěći 2022 ličbu poł miliona.